top of page

תקנון כרטיס שחקן

    

  1. בקשה למעבר או השאלה לאגודה אחרת ניתן יהיה להגיש למועדון הכדורסל מיום למחרת תום עונת המשחקים ועד ה- 15 לחודש יוני בכל עונה.

  2. האגודה תידון בבקשה ותמסור את תשובתה עד סוף חודש יולי: העברה, השאלה לשנה אחת או דחיית הבקשה.

  3. באופן עקרוני, מועדון הכדורסל לא יאשר העברת או השאלת שחקנים לאגודות שכנות גאוגרפית ואחרות, שפוגעות בהתפתחות המקצועית/ חברתית/ תחרותית של המועדון- בהיבט האישי או הקבוצתי.

  4. הבקשה תוגש על גבי טופס רשמי של איגוד הכדורסל בלבד, חתום + חותמת על-ידי האגודה הקולטת, שמבקשת את ההעברה/השאלה + חתימת השחקן + חתימת אחד ההורים. לא יידונו בקשות שאינן חתומות במלואן, או שנמסרו בעל-פה, בכתב או בכל דרך אחרת.

  5. החל מה- 16 ביוני בכל שנה, ובמהלך עונת המשחקים העוקבת, לא ניתן יהיה להגיש בקשות למעבר לאגודה אחרת ומועדון הכדורסל לא יידון ולא יאשר מעברים אחרי מועד זה (למעט חריגים, למשל, מעבר דירה לישוב אחר).      

  6. בכל עת, שחקן או מי מטעמו לא ינהלו מו"מ עם מועדון אחר ולא יגיבו להצעה למו"מ ממועדון אחר. שחקן אשר קיבל פנייה מעין זו, ידווח על כך מיידית להנהלת המועדון.

  7. שחקן לא יתאמן במועדון אחר או בכל מסגרת אחרת, ללא אישור מפורש בכתב ממועדון הכדורסל בנימינה גבעת-עדה. האגודה (ולא השחקן או הוריו) המבקשת שהשחקן יתאמן אצלה, תפנה לקבלת אישור זה מהנהלת מועדון הכדורסל.

  8. ההחלטה בדבר בקשת המעבר תידון על-ידי הנהלת המועדון ומאמנו האחרון של השחקן.

  9. בין השיקולים שיילקחו בהחלטה, תשוקלל גם השקעת המועדון בשחקן, כמו גם המשאבים שהוקצו לשם כך והשבחתו של השחקן בשנים בהן שיחק במועדון, לצד שיקולים מקצועיים נוספים. כל זאת גם בכפוף לתקנות איגוד הכדורסל בישראל. 

  10. שחקן אשר פעל בניגוד לסעיפים 6-7, בקשתו לא תועלה כלל לדיון.

 

תודה רבה.

bottom of page